contact vestigingen inloggen

Pensioenoplossingen

Een pensioenregeling is voor uw werknemers een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Onder de huidige regelgeving wordt onder pensioen verstaan: een oudedags-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenvoorziening die is afgesloten in de relatiesfeer werkgever en werknemer. Overweegt u als werkgever om een pensioen af te sluiten voor uw werknemers? Dan zijn er veel mogelijkheden, maar ook veel zaken waar u rekening mee moet houden. Wij adviseren u daar graag over.

Collectief pensioen en de Pensioenwet

Zodra u als werkgever een pensioen toezegt aan uw werknemer, dan valt dit onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen die uw werknemer zoveel mogelijk zekerheid moet bieden.


U bent wettelijk verplicht het pensioen voor uw werknemers te waarborgen door:
  • toe te treden tot een bedrijfstakpensioenfonds (voor veel bedrijfstakken en beroepsgroepen verplicht)
  • het oprichten van een ondernemingspensioenfonds
  • het onderbrengen van de regeling bij een professionele verzekeraar

Welke pensioensystemen zijn er?

Voor de pensioenopbouw kunt u kiezen uit meerdere systemen:
  • eindloon (uitkeringsovereenkomst)
  • middelloon (uitkeringsovereenkomst)
  • beschikbare premieregeling (premieovereenkomst)
  • kapitaal (kapitaalovereenkomst)

Hieronder beschrijven we alleen het ouderdomspensioen, maar wij adviseren u ook graag over het arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen.

Eindloon

In dit systeem bedraagt de pensioenuitkering een bepaald percentage van het laatstgenoten salaris ofwel eindloon. Over het algemeen levert dit systeem het hoogste pensioen op omdat vaak op het einde van de actieve loopbaan het hoogste salaris tot dan toe is genoten. Eindloon is een dure regeling voor u als werkgever. Bij elke salarisverhoging moet immers ook pensioen over het verleden worden opgebouwd (de zogenaamde backservice).

Middelloon

Bij een middelloonregeling wordt een pensioen opgebouwd dat gebaseerd is op het gemiddelde salaris. Salarisverhogingen werken alleen maar door op de toekomstige opbouw. Opgebouwde pensioenafspraken worden vaak verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de loon- of prijsindex ter compensatie van de inflatie.

Beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling wordt een premie aan de werknemer ter beschikking gesteld. Deze premie is over het algemeen een percentage van het salaris (minus een drempel, de franchise). Voor u als werkgever biedt dit als groot voordeel dat de kosten van de pensioenregeling goed beheersbaar zijn. Voor de werknemer heeft dit als voordeel dat hij de pensioengelden (onder voorwaarden) naar eigen inzicht kan beleggen. Uiteraard brengt dit ook risico’s met zich mee. Verder is het nadeel dat de werknemer niet precies weet waar hij aan toe is. De einduitkomst is namelijk mede afhankelijk van de beleggingsresultaten en de rente bij aankoop van het pensioen. Er zijn ook mogelijkheden om een beschikbare premieregeling op basis van gegarandeerde kapitalen te sluiten (eventueel met winstdeling/overrente). Echter kan een nadeel hiervan zijn dat de uitkomst lager kan uitvallen dan wanneer dit vergeleken wordt met de variant op basis van beleggingen. 

Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij alleen de hoogte van het kapitaal (eventueel met winstdeling) bij ingang van het pensioen vaststaat. Uiterlijk op de pensioendatum wordt het kapitaal omgezet in een periodieke uitkering tegen de dan geldende tarieven.

Kosten en kwaliteit van pensioen

Voor een collectieve pensioenvoorziening wordt vaak ook een eigen bijdrage van de werknemers gevraagd. Deze wordt van het brutoloon ingehouden. De werkgever (en indirect ook de werknemer) bespaart er nu dus belasting mee. De toekomstige uitkering wordt bij de werknemer als inkomen belast. Voor het bedrijf zijn de beheersbaarheid, kwaliteit en kosten van de pensioenregeling belangrijk. Iedere oplossing heeft eigen specifieke kenmerken. Ook is er veel verschil per verzekeraar. Het advies van een ervaren specialist is zeer belangrijk om te komen tot de juiste oplossing die past bij de behoeften van uw bedrijf en uw werknemers.

Duurzaam beleggen

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor duurzaam beleggen. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Maar wat houdt deze vorm van beleggen eigenlijk in?

Definitie duurzaam beleggen

Mede door het grote aantal verschillende aanbieders bestaat er eigenlijk geen eenduidige definitie van duurzaam beleggen. Als uitgangspunt hanteert dé vereniging voor duurzame beleggers (de VBDO) de Brundtland-definitie van duurzame ontwikkeling:

''Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de nu levende generatie tegemoet wordt gekomen, zonder dat daardoor de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar worden gebracht.’'

Bij duurzaam beleggen houdt een belegger naast het financieel rendement ook rekening met ESG-overwegingen. ESG staat voor environmental (milieu), social (sociaal) en gouvernance (bestuur). Een duurzaam belegger houdt zich dus simpel gezegd bezig met de effecten van zijn beleggingen op de samenleving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of bedrijven waarin wordt belegd hun CO2-uitstoot beperken (E) en fundamentele arbeidsrechten beperken (S). Daarnaast kan er ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld bestuurlijke aanstellingen of het belastingbeleid (G).

Rendement

Er wordt vaak beweerd dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement. Uit de afgelopen jaren blijkt echter dat het rendement niet onderdoet voor ‘gewoon beleggen’. Duurzame ondernemingen zijn beter voorbereid op de toekomst en hebben hun beleid en organisatie vaak beter op orde. Duurzaam beleggen kan op termijn dus zelfs leiden tot hogere rendementen! Bron: VBDO

Denkt u over duurzaam beleggen? Wij kunnen hierin met u meedenken en hierin faciliteren.


Neem voor meer informatie contact met ons op.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2021